راه سوم : عکس – با بالا رفتن شانس پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، طرفداران وی در حال آماده شدن برای برگزاری جشن هستند.

 

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b9_%db%b0%db%b8%db%b0%db%b4%db%b4%db%b1_%db%b3%db%b2%db%b1

 

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b9_%db%b0%db%b8%db%b0%db%b5%db%b1%db%b6_%db%b0%db%b4%db%b8

 

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b9_%db%b0%db%b8%db%b0%db%b4%db%b5%db%b8_%db%b1%db%b3%db%b1

 

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b9_%db%b0%db%b8%db%b0%db%b4%db%b0%db%b6_%db%b2%db%b1%db%b4

img_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b9_%db%b0%db%b8%db%b0%db%b4%db%b2%db%b4_%db%b2%db%b4%db%b3

16-11-9-745492825

16-11-9-7480downloadimg_%db%b2%db%b0%db%b1%db%b6%db%b1%db%b1%db%b0%db%b9_%db%b0%db%b8%db%b0%db%b5%db%b3%db%b3_%db%b2%db%b0%db%b1