تصویر: ۶ کشور در لیست سیاه ترامپ قرار گرفت

۶ کشور پاکستان، مصر، سوریه، عراق، افغانستان و یمن  از سوی مشاور ترامپ بعنوان کشورهای در لیست سیاه قرار گرفتند

197772_866