راه سوم: محمد صادق حسنی نماینده مردم شهرستان رشت در گفتگوی کوتاهی نسبت به اقدام دستگیری دکتر محمود صادقی نماینده مردم تهران، واکنش نشان داد.
دکتر حسنی در بخشی از صحبتهایش با تاکید بر اینکه نمایندگان با توجه به جایگاه قانونگذاری مجلس که در اختیار دارند، در مسیر “مر قانون” حرکت میکنند و اینگونه برخوردهای غیر قانونی با نمایندگان که خلاف عرف و نص صریح قانون است، باعث افزایش شکاف بین قوا و بی اعتمادی مردم به روند اجرای قانون اساسی خواهد بود.
عضو فراکسیون امید مجلس در ادامه افزود: نمایندگان جهت حفظ شانیت مجلس و در راس امور بودن آن ، قطعادر مورد چرایی اقدام به بازداشت شبانه دکتر صادقی پیگیری های لازم را انجام خواهند داد.

کانال رسمی دکتر محمد صادق حسنی