راه سوم: به پیشنهاد احمد سیاوش پور رییس کل دادگستری استان گیلان و با حکم رییس قوه قضاییه، اسماعیل فلاح پناه به عنوان معاون قضایی دادگستری کل استان گیلان منصوب شد.

از جمله سوابق فلاح پناه می توان به اشتغال در دادسرای انتظامی قضات و معاونت سازمان بازرسی استان گیلان اشاره کرد.