راه سوم:‍ فیاض زاهد؛ استاد دانشگاه و فعال سیاسی در واکنشی نسبت به صحبت های مطرح شده صادق زیباکلام درباره محمدباقرنوبخت در صفحه اینستاگرام خود نوشت : اين صادق خان زيباكلام آدم جالبيه

سه سال پيش كه كتاب دولت و انقلاب من منتشر شد، به همت خانم دكتر ندا مرادي، جلسه نقد كتابي با حضور ايشان و دكتر جواد حق شناس و نويسنده كتاب كه من باشم در دانشكده ادبيات دانشگاه تهران مركزي برگزار شد. حضرات اساتيد، از جمله رفيق شفيقم زيباكلام ٢ ساعت بر كتاب و نويسنده تاختند. اينكه نويسنده حرف جديدي نزده و تكرار حرفهاي برينتون و مور و تدا اسكاچ پول و …. اين حرفها. آخر جلسه مجري برنامه كه مهري نيز به من داشت، بارها از من خواست پاسخ بدهم. من رو كردم به صادق خان و پرسيدم: يه سوال من با صداقت كه شايسته نام شماست پاسخ مي دهي؟ گفت آري. پرسيدم كتاب مرا خوانده اي؟ با لختي تامل پاسخ داد نه!

همه سالن زدند زير خنده.

با همه اينها استادي دوست داشتني است.

راستي:

من! فياض زاهد فرزند حجت! بخواهم از كسي گلايه كنم، واسطه نمي گيرم.

من به اين ضرب المثل اجنبي ها باور دارم.

Honesty is the best polic

صداقت’ بهترين سياست است.