راه سوم: جانشین مدیرکل بازرسی ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد ریاست  بیان کرد:

با تاسف باید گفت کشور ما از مرز بحران در حوزه اعتیاد گذر کرده است و این مسئله باید به جد از سوی مسولان پیگیری شود.

موادمخدر و اعتیاد سومین بحران جهانی است و اولین آسیب اجتماعی در کشور ما، اعتیاد به مواد مخدر عنوان محسوب می شود.

برای رهایی کشور از منجلاب اعتیاد در وهله اول لازم است تا اطلاعات و شناخت خودمان را در حوزه مواد مخدر و محرک افزایش دهیم.

در حال حاضر۵۴۰ نوع ماده مخدر و محرک شناسایی شده که روز به روز هم بر این تعداد افزوده می شود و این اوج خطر را برای ما گوشزد می کند.

طبق اطلاعات به دست آمده، ۸۰ درصد سرقت های خرد و ۵۳_درصد طلاق ها مربوط به اعتیاد می شوند و ۴۷ درصد اعتیاد نیز ناشی از بیکاری است .سایک نیوز