اختصاصی راه سوم: فرماندار فومن در نخستین همایش ملی نگاهی به طنز معاصر ازفراهم سازی زیر ساخت های فرهنگی برای توسعه در حوزه گردشگری و اقتصاد خبر داد.

اسماعیل پور با اشاره به جغرافیای فرهنگی شهرستان فومن  وجود هنرمندان و شاعرانی صاحب سبک که مایه مباهات است و ارتباط و پیوند فرهنگی در حوزه استانی و کشوری را امری ضروری دانست؛ لذا با توجه به این اصل مهمانان دعوت شده به این همایش از زاد بوم های مختلف در نظر گرفته شده اند.
فرماندار فومن از فراهم سازی زیر ساخت های فرهنگی همچون تهیه شناسنامه روستا، تمرکز بر عناصر فرهنگی همچون ماسوله خبر داد.

ایشان برنامه هایی همچون  کتاب و کتاب خوانی، شعر و شعرخوانی با تاکید بر جشنواره های فرهنگی  هنری را در راستای زیرسازی ساختارهای فرهنگی و گردشگری خبر داد.

اسماعیل پور برگزاری و معرفی کارگروه های هنری و همچنین حضور در برنامه های استانی را شروع این اهداف خواند.
وی توجه به سرمایه های انسانی بزرگ را از جمله عوامل اصل کارکرد فرهنگی شهرستان دانست که به رونق اقتصاد این منطقه کمک خواهد کرد تا در نهایت سبب تعامل بین هنر و فرهنگ در شهرستان فومن شود.