راه سوم: سال گذشته درآمد مستقیم حکومت عربستان از زائران حدود ۱۲ میلیارد دلار بود.

سال گذشته درآمد مستقیم حکومت عربستان از زائران حدود ۱۲ میلیارد دلار بود. در مجموع هشت میلیون و ۳۳۰ هزار زائر، حدود ۲۳ میلیارد دلار خرج کردند.  عربستان پارسال ۱۳۶ میلیارد دلار نفت فروخته است، و کل درآمد مستقیم از حج، حدود هشت درصد درآمد نفت بوده است.