راه سوم: چهار بیمارستان دولتی و چهار بیمارستان خصوصی در رشت، موفق به دریافت “گواهینامه پذیرش بیماران بین الملل” از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شدند.

به گزارش راه سوم، بر اساس ارزیابی های به عمل آمده از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای استاندارد سازی و ساماندهی مراکز متقاضی پذیرش بیماران بین المللی، مراکز آموزشی درمانی پورسینا، حشمت، رازی و ولایت، با توجه به دارا بودن کادر توانمند در ارایه خدمات تخصصی و فوق تخصصی و نیز با توجه به جاذبه های گردشگری استان گیلان موفق به دریافت گواهینامه پذیرش بیماران بین الملل شدند.

اکنون با اخذ این گواهینامه امکان پذیرش این بیماران با هماهنگی دپارتمان بیماران بین الملل (IPD) فراهم گردیده است. 

 در این راستا بیمارستان های خصوصی پارس، قائم، آریا و گلسار نیز حایز دریافت این گواهینامه شدند.