راه سوم:  دبیر هیئت شطرنج شهرستان فومن و عضو اسبق تیم ملی شطرنج کشور و از قهرمانان استانی این رشته در دلنوشته ای برای راه سوم نوشت: مسؤلین محترم ،شطرنج این شهرستان به قدری توجه نیاز دارد!

به گزارش راه سوم، فریدون عزتی افزود: متأسفانه رشته شطرنج درتمام سالیان فعالیت خوددراین شهرستان مظلوم واقع شده وبادرایت وحمایتهای دست اندرکاران این رشته وحتی خودشطرنجبازان سرپاایستاده وبه فعالیت خودادامه میدهد!
حال بمانداینکه هیچ گونه تسهیلات،امکانات وحتی شرایط اشتغال برای قهرمان وملی پوش این شهر مهیانشده تادیگران بایک آینده نگری فرزندان خودرابه سمت این رشته جذاب فکری ورزشی بفرستند!

1194159
شطرنج این شهرستان همه نوع افتخاررابه خوددیده ،قهرمان ملی داشته،داوران بين المللی وملی داشته نائب قهرمان پیشکسوتان کشورداشته،عناوین قهرمانی رده های سنی راداشته ویکی ازهیئتهای همیشه فعال شهرستان واستان بوده ،امادریغ ازیک توجه!
باکمترین امکانات وگرمای هواوصندلیهای غیراستاندارد،فقط وفقط باعشق وعلاقه وافرخودم وهمکارانم وشطرنجبازان ودانش آموزان واولیای محترم ایشان ،عاشقانه فعالیت میکنیم!
حالیه امیدوارم تدبیری اندیشیده شودتانگاهی ویژه به این رشته درواقع مظلوم،ازسوی مسؤلین بشود!
اسپانسری پیدابشودبرای حمایت ازتیمهای مادرلیگهای استان (بخصوص تنهاتیم لیگ برتری ما)که آنهم باهزینه های شخصی دست اندرکاران آن تیم اداره میگردد!
شطرنج رشته ای است که درمسیرساختن جامعه ای سالم ،خلاق واندیشمندگام برمیداردواین دیدگاه امروزه درسطح استان،کشووجهان موردتوجه وحمایت است ،امااینجا…

(فریدون عزتی ازقهرمانان شطرنج استان وکشوروعضواسبق تیم ملی)