راه سوم: دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ویژه اقتصادی دولت دوازدهم منصوب شد.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ویژه اقتصادی دولت دوازدهم منصوب شد.

مرتضی بانک، که در دولت یازدهم سمت معاون کل نهاد ریاست جمهوری را بر عهده داشت به عنوان دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دولت دوزادهم منصوب شد.
بانک جانشین، اکبر ترکان در این سمت شد.
مرتضی بانک از مدیران باسابقه در نظام جمهوری اسلامی است. در کارنامه او استانداری کرمان در دولت مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی و معاونت اداری مالی وزارت امور خارجه در دولت سید محمد خاتمی به چشم می‌خورد.