راه سوم: مسافرين در راه مانده مسير تهران رشت كه صرفا به سبب آنكه يكي از مسافرين حاضر در اتوبوس از راننده درخواست كرد تا بعد از يك ساعت توقف براي شام و نماز حركت كند با درگيري فيزيكي راننده اتوبوس مواجه شد.

اين راننده كه مسير رشت به منجيل را با ترافيك روان ٣ساعته طي كرده بود و در بيشتر مسير كه دوربين راهور در آن نصب نبوده است با كودك ٢ساله در آغوش ،سبقت غير مجاز و رانندگي خطر آفرين اقدام به رانندگي كرد.

بعد از درگيري فيزيكي كه با تماس مسافرين وحشت زده به نيزوي انتظامي صورت گرفت ،مامورين پلیس منجيل در محل حضور يافته و پس از صورت جلسه و درخواست ارايه مدارك خودرو از راننده خاطي ،با عدم به همراه داشتن مدارك از طرف راننده روبرو مي شوند.

مسافرين بعد از تماس با تعاوني…رشت. با عدم پاسخ تعاوني صادر كننده بليط و برخورد نامناسب آن تعاوني مواجه مي شوند. اين درگيري ساعت ٢٠ شب گذشته در حوالي شهر منجيل روی داد.

منبع: می رشت