راه سوم: با هم فکری و جمع بندی که بین نمایندگان گیلان و در نتیجه رایزنیهای مختلف با مدیران دولتی در وزارت کشور و همچنین دکتر محمدباقر نوبخت معاون گیلانی رئیس جمهور برگزار شد سه گزینه نهائی این نمایندگان مشخص شدند. اقدامی که توسط رئیس مجمع نمایندگان گیلان نیز تایید شده است.

شنیده ها حاکی از آن است یکی از نمایندگان اسبق مجلس ، یکی از اعضای سابق شورای شهر تهران و یکی از مدیران کل سابق استان در این لیست قرار دارند.

امروز۲ قرار است طی جلسه ای بین رئیس مجمع نمایندگان گیلان با نمایندگان دولت و وزارت کشور گزینه های مجمع نمایندگان معرفی و آخرین رایزنی ها درباره آن ها انجام شود.
اولین بار است که اجماعی اینگونه ارزشمند میان مجمع نمایندگان گیلان ، احزاب حامی دولت، نماینده محترم ولی ۶۶فقیه، نخبگان و اعضای ستاد انتخاباتی رییس جمهور و دولتمردان گیلانی و سیاستمداران موثر استان و اصحاب رسانه برای انتخاب استاندار بومی شکل گرفته است‌.

گیل خبر