راه سوم: به گزارش گیلان مصور، عمارت تاریخی«بلدیه» شهر رشت با عمری ۹۰ ساله که در مرکزی ترین نقطه شهر واقع شده، این روزها همچون یک بمب ساعتی در انتظار فاجعه ای است که این عمارت کهنسال را تهدید می کند.
بارندگی اخیر، چکه های شدید سقف از یک سو و سیم های برق پراکنده و رها شدن روی لمبه های چوبی، به مثابه یک بمب ساعتی است که با یک اتصال هر لحظه ممکن است کل بنا را به ویرانه ای تبدیل کند.