شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه ۱۳۹۶ نسبت بـه ماه قبل در بیشتر استان‌های کشور با افزایش همراه بود.

با این حال نرخ تورم در استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان به ترتیب معادل ۰.۵ درصد و ۰.۴ درصد کاهش داشت و در استان های مرکزی و استان تهران تغییری نداشت.

بر اساس آمار بانک مرکزی، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در مهرماه ۱۳۹۶ بـه عدد ۱۰۸.۴ رسید که نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش داشت؛ این شاخص نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل ۸.۴ درصد افزایش یافت.

طی هفت ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (شاخص تورم) نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل ۹.۸ درصد افزایش داشته است.

میزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهی بـه مهرماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۸ درصد است. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مهرماه ۱۳۹۶ پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۰.۴ درصد افزایش یافت.

*خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها
در مهرماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نسبت به مـاه قبـل معـادل ۰.۵ درصد کاهش داشت. این کاهش بیشتر ناشی از پایین آمدن شاخص بهای تعدادی از اقـلام و گروه‌ها مانند گوشت مرغ معادل ۱۱.۴ درصد، سیب درختی ۸.۷ درصد، تخم‌مرغ ۵.۷ درصد، سبزی‌های ریشه‌ای ۴.۲ درصد، انار ۹ درصد، کاهو ۹.۳ درصد، نارنگی ۶.۴درصد و انواع ماهی آب‌های جنوب ۵.۲ درصد بوده است.

در این ماه شاخص بهای برخی از اقلام و گروه‌ها مانند سبزی‌های بوته‌ای معادل ۷.۵ درصد، گوشت دام ۱.۲ درصد، مرکبات (به جز نارنگی) ۳.۳ درصد، انواع برنج ۰.۷ درصد، کیوی ۱۶.۴ درصد، فرآورده‌های شیر ۰.۹ درصد، آشامیدنی‌هـا ۱.۱ درصد، روغن‌ها و چربی‌ها ۱.۲ درصد، مـوز ۲.۴ درصد، شیرینی، شکلات، مربا و عسل ۱.۱ درصد، خشکبار ۰.۶ درصد، بیسکویت، کیک و شیرینی خشک ۰.۵ درصد، فرآورده‌های سبزی ۰.۹ درصد، حبوب ۰.۳ درصد، سبزی خوردن ۰.۷ درصد، انواع ماهی (به جز انواع ماهی آبهای جنوب) ۰.۸ درصد، نمک و ادویه، سس‌ها و چاشنی‌ها و ترکیبات خوراکی ۰.۵ درصد و کنسرو ماهی ۰.۸ درصد افزایش داشت.

در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها معادل ۱۱.۴ درصد افزایش نشان می‌ دهد. در این گروه شاخص بهای گروه خوراکی‌ها معادل ۱۱.۴ درصد و گروه آشامیدنی‌ها ۱۴.۱ درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مذکور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزایش داشت.

* دخانیات
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه دخانیات نسبت بـه ماه قبل معادل ۰.۱ درصد کاهش یافت. این کاهش ناشی از پایین آمدن شاخص بهای انواع سیگار خارجی معادل ۰.۲ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه دخانیات معادل ۰.۴ درصد افزایش داشته است.

*پوشاک و کفش
در مهرماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه پوشاک و کفش نسبت به ماه قبل معادل ۰.۷ درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های پوشاک آماده، انواع کفش و اجرت دوخت و شستشوی لباس هر یک معـادل ۰.۷ درصد و پارچه برای تهیه پوشاک ۰.۴ درصد بوده است.شاخص بهای گروه مذکور نسبت بـه ماه مشابه سال قبل معادل ۵.۵ درصد افزایش داشته است.

*مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها
در مهرماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌هـا نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۰.۵ درصد همراه بود. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی معادل ۰.۵ درصد، اجاره بهای مسکن غیرشخصی ۰.۶ درصد و تعمیرات و خدمات ساختمانی ۰.۷ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها معادل ۷.۴ درصد افزایش داشته است.

*اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانـه نسبت به ماه قبل معادل ۰.۳ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالارفتن شاخص بهای گروه‌های کالاها و خدمات مورد استفاده در خانه و خدمات خانگی معادل ۰.۶ درصد، وسایل خانگی ۰.۴ درصد، ظروف و لوازم آشپزخانه ۰.۵ درصد، منسوجات مورد استفاده در خانه ۰.۴ درصد و انواع فرش ۰.۲ درصد بوده است. در ماه مورد گزارش نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه معادل ۸.۳ درصد افزایش داشته است.

*بهداشت و درمان
در مهرماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۰.۵ درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل ۰.۷ درصد، هزینه‌های بیمارستانی ۰.۸ درصد و دارو، لوازم و مواد طبی و درمانی ۰.۱ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان معـادل ۷.۹ درصد افزایش داشته است.

*حمل و نقل
در ماه مورد گزارش، شاخص بهای گروه حمل و نقل نسبت به ماه قبل معـادل ۰.۷ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های وسایل نقلیه شخصی و کرایه مسافرت زمینی داخل شهر هریک معادل یک درصد و تعمیرات و سوخت وسایل نقلیه شخصی ۰.۲ درصد بوده است. در مهرماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه حمل و نقل معادل ۵.۹ درصد افزایش داشته است.

*ارتباطات
در مهرماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه ارتباطات نسبت به ماه قبل معادل ۰.۵ درصد افزایش داشت. این افزایش در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه دستگاه تلفن و فکس معادل ۲.۹ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه ارتباطات معادل ۷.۲ درصد افزایش داشته است.

*تفریح و امور فرهنگی
در ماه مورد بررسی، شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی نسبت به ماه قبـل معادل یک درصد افزایش داشت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های کتاب، مطبوعات و نوشت‌افزار معادل ۶.۹ درصد، وسایل صوتی، تصویری، عکاسی، فیلمبرداری و کامپیوتر ۰.۸ درصد و لوازم تفریح، بازی و ورزشی ۰.۷ درصد بوده است. در این ماه شاخص بهای گروه هزینه مسافرت با تور معادل ۴.۱ درصد کاهش یافت. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تفریح و امور فرهنگی معادل ۱۰.۹ درصد افزایش داشته است.

*تحصیل
در مهرماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت بـه ماه قبـل معادل ۵.۶ درصد افزایش یافت که این افزایش بیشتر در اثر بالا رفتن شهریه مدارس و کلاس‌های تقـویتی معادل ۱۰.۷ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل معادل ۸.۲ درصد افزایش داشته است.

*رستوران و هتل
در مهر ماه گذشته شاخص بهای گروه رستوران و هتل نسبت به ماه قبل معادل ۰.۹ درصد افزایش یافت. این افزایش بیشتر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گروه‌های هزینه غذای آماده در خارج از خانه معادل ۰.۹ درصد، غذای آماده جهت مجالس و مراسم یک درصد و هزینه هتل و مهمانپذیر ۰.۹ درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه رستوران و هتل معادل ۱۱.۹ درصد افزایش داشته است.

*کالاها و خدمات متفرقه
در مهرماه ۱۳۹۶، شاخص بهای گروه کالاها و خدمات متفرقه نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل ۰.۵ درصد مواجه شد. افزایش فوق بیشتر تحت تاثیر بالا رفتن شاخص بهای لوازم بهداشتی و آرایشی و خدمات شخصی، لوازم شخصی هریک معادل ۰.۶ درصد و شهریه مهدکودک ۰.۸ درصد بوده است. شاخص بهای گروه فوق در مقایسه با ماه مشابه سال قبل معادل ۹.۶ درصد افزایش داشته است.