اختصاصی راه سوم: طبق اخبار رسیده ساعتی قبل مبلغ ۲۵ میلیارد تومان اعتبار تخصیصی دولت بابت مطالبات کشاورزان چایکار استانهای گیلان و مازندران از خزانه کل کشور به حساب سازمان چای کشور واریز شد.

به گزارش راه سوم؛ با این حساب از فردا سازمان چای کشور در چند مرحله و به تدریج اقدام به پرداخت بهای برگ سبز چای به حساب کشاورزان چایکار استانهای گیلان ومازندران خواهدکرد.

گفته می شود اولویت در مرحله نخست‌ با کارخانجاتی است که قدر سهم خود را بطور کامل یا بیشتر واریز کرده اند می باشد.

درحال حاضر که وعده پرداخت اعتبار۲۵  میلیارد تومانی دولت محقق شده است کشاورزان چایکار شمالی از مدیران کارخانجات چایسازی که برگ‌سبز چای خود را به آنها فروخته و تحویل داده اند انتظار دارند تا آنها هم از فردا نسبت به پرداخت باقیمانده بدهی خود بابت قدرسهم به سازمان‌چای اقدام نمایند تا ازاین رو سازمان چای کشور بتواند هرچه سریعتر نسبت به پرداخت کامل بهای خرید تضمینی برگ سبز چای و تسویه حساب با چایکاران نماید.