راه سوم: فرماندار رودبار با قدردانی از زحمات آقایان فرامرز مرجانی و علیرضا انصاری، آقایان سید فرشاد موسوی و محمدرضا لطفی را بعنوان بخشداران جدید مرکزی و عمارلو معرفی کرد.

همچنین با قدردانی از زحمات آقای محمداسماعیل حبیبی، آقای ایوب مهدی پور را بعنوان شهردار جدید بره سر معرفی کرد.

IMG_20171225_194254_885