راه سوم: به گزارش گیلان مصور، شب گذشته اسماعیل حاجی پور در جلسه شورای شهر رشت و در حضور شهردار رشت ، تذکر داد که ظرف ۱۰ روز گروه موزیک شهرداری رشت را احیا نماید.
وی که در نخسیتن دور شورای شهر رشت نیز عضو بود، در مورد گروه موزییک شهرداری رشت گفت: احیای این گروه -که توسط مهندس شگفت شهرداری دور نخست شورای شهر رشت صورت گرفت- الگوی خوبی برای دیگر شهرها بود.
عضو شورا ادامه داد: دوم و سوم نیز از این گروه حمایت می کردند و کم و بیش در شورای چهارم نیز اجرا داشتند. ولی اکنون می بینیم، گروه موزیک شهرداری پراکنده شده اند. این عزیزان یا در روابط عمومی شهرداری بکار گرفته شده اند و یا بیمار شده اند. باید این گروه دوباره و به درستی احیا و حمایت شود و بار دیگر موجب شادی مردم گردند.
حاجی پور تاکید کرد: این بهانه است که اعضای گروه موزیک بازنشست شده اند! باید نیروهای جدید آموزش ببینند. قرار نیست این نیروها در جای دیگر بکار گرفته شوند و فقط در مناسبت ها گروه موزییک برنامه اجرا نمایند.
عضو شورا در حضور شهردار تاکید کرد: شهردار ۱۰ روز فرصت دارد این گروه را احیا کرده و دوباره در بوستان ها و مجامع عمومی برای شهروندان موزیک بنوازند. مردم با گل پامچال این گروه خاطره دارند.