نوشین میربلوک  درواقع نوعی کج فرهنگی که اززوایای مختلفی قابل بررسی ست.پدیده ای که یک شبه بوجود نیامده است وقابل تحلیل وبررسی است.با بررسی راه های تشویق به کتابخوانی ومطالعه کم کم فضای بهتری ایجاد کرد.ازاوایل ده هفتاد سرعت تکنولوژی درامور فرهنگی جامعه بی تاثیر نبوده،مخصوصا موبایل وگوشی های همراهی که میتوان در عرض مدت کوتاهی ازهرمطلبی آگاه شد.ولی اگر زیر ساخت فرهنگی مناسبی داشته باشیم کمتر جذب اخبارمجازی ودنیای آن می شویم.این دنیای رنگارنگ تبلیغاتی امروز یک جور توهم دانایی وخودشیفتگی رابه همراه داشته که دامنه فکر وتحلیل ومطالعه راتحت تاثیر خودقرارداده ومتاسفانه جوانان کمتر نیاز به کتاب میکند،به نظر من بعنوان شخصی که بامطالعه وکتاب ازسالهای کودکی همراه بوده ام هیچ چیز جایگزین کتاب نمیشود
ضمن اینکه دنیای امروز دنیای تخصص است که دنیای مجازی بدون هیچ تخصص وعلمی شاهد گسترش اخبار فرهنگی ،علمی واجتماعی هستیم که گاهی اصلا کارشناسی نمیشوند.
جامعه ای جامعه سالم است که بارفرهنگی واجتماعی بالا وقابل بررسی داشته باشد که بدون مطالعه وکتاب دورازانتظاراست.متاسفانه امروزه بعضی بی ارزشی ها ارزش شده است.
به راه کارهایی میتوان اشاره داشت که شاید بتواند درطولانی مدت راه گشا باشد.
ایجاد باشگاه های کتابخوانی
آشنایی با مطالعه وکتاب درسنین کودکی وپیش دبستانی
اهمیت بیشتر خوانواده به مطالعه فرزندان
جوانان درگیری زیستی اجتماعی بیشتری دارند باید بیشتر به آنها پرداخته شود
پدیده مدگرایی وتبلیغات که امروزه حتی دررسانه هت شاهدش هستیم همانند سراب است وبه بیراهه میرود.
باید نسلی تربیت شود که قدرت تحلیل وبررسی مسایل روز راداشته باشد
والبته جامعه ای سالم است که ازلحاظ اقتصادی هم روحی سالم داشته باشد
درخاتمه،علاوه بر خانواده ها،مسولین ورسانه ونشریه ها نیز نقش بسیار مهمی در جذب جوانان به کتاب وکتابخوانی دارند