راه سوم: وحدت کلمه و کلمه وحدت از پیام های اصلی امام(ره) در  همه ادوار زندگی بوده است. جامعه با وحدت و همدلی به موفقیت و با پراکندگی و تشتت به هزیمت و شکست می رود،در این ارتباط ائمه جمعه سراسر کشور،خطیبان و منادیان رسمی و مقبول نظام در جامعه دینی محسوب می شوند و دقیقا از این موضع و از این جهت مباحث و گفتگو و مشی و رفتار آنان می تواند در ایجاد آرامش و اعتماد و یا در القای اضطراب و التهاب و به تبع بی اعتمادی جامعه بسی مؤثر ونقش آفرین باشد.

متاسفانه در این میان گاه دیده و شنیده می شود که پایگاه های نماز جمعه که میراث و دستاورد نیکو و ارزنده انقلاب اسلامی می باشد بجای تحکیم و تأمین امنیت و آرامش و به جای تثبیت وحدت ملی،احیانا باعث نگرانی و تنش های فراوان در جامعه دینی ما می گردد، آن هم جامعه ای که به مراتب بیش از گذشته اینک نیاز به همدلی و وحدت ملی دارد
البته چنانکه مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری فرموده اند بیان نقاط ضعف و مشکلات جاری در سر راه دولت و تبیین واقعی و علمی جریانات متفرع بر دولت و مردم همواره امری طبیعی و ضروری در جامعه و خاصه خطبه های نماز جمعه است اما بهرحال حتی رعایت حداقل های حقیقت و انصاف و عدالت در شرایط فعلی ما امر ی بایسته می باشد که به عنصر دانش و تقوای سیاسی امامان جمعه سراسر کشور بر می گردد.
مردم مؤمن هر هفته روز های جمعه در مساجد اقصی نقاط کشور گرد هم می آیند تا شاهد و در معرض ارتقاء آگاهی و افزایش ظرفیت اخلاقی و معنوی خود باشند نه اینکه دمادم مشاهده نمایند که مثلا امام محترم جمعه به چیزهایی می پردازد که نه در شأن اوست و بطریق اولی نه در شأن نظام جمهوری اسلامی!
همه نیروهای نظام و انقلاب خصوصا امامان محترم جمعه و جماعات باید به اعتدال بگروند و بیش از پیش موقعیت و رسالت تاریخی ممتاز خود را در یابند.

خط اعتدال