«لیلا جنیدی»، معاون حقوقی رییس جمهور، در گفت و گو با خبرگزاری برنا، درباره مهمترین برنامه ها که برای سال ۹۷ که در دستور کار قرارگرفته است، گفت: ما چندین برنامه برای سال ۹۷ داریم که بخشی از آن مربوط به حوزه کسب و کار است. سعی داریم قوانین مزاحم در حوزه کسب و کار را برداریم و برای افزایش تولید و اشتغال اقداماتی انجام دهیم. همچنین مقرراتی که در حوزه سرمایه گذاری داخلی و خارجی مانع ایجاد می کند، را بررسی کنیم. بخش دیگر مقررات مربوط به حوزه محیط زیست است که باید با دستگاه های زیربط همکاری کنیم و بخش سوم مربوط به حقوق شهروندی است. اینها سه دسته کارهایی است که در اولویت های قرار دارد؛ البته برنامه های دیگری هم داریم.

او با اشاره ای به نگرانی و حساسیت رییس جمهور گفت: ایشان نسبت به عمل خلاف قانون، کاستن از امید مردم و مواردی که در ضدیت با بهبود وضعیت و پیشرفت کشور باشد، حساست دارند. رییس جمهور تاکید دارند، مردم امیدوار باشند زیرا کشور را آنها می سازند. اگر از امید مردم کاسته شود اراده شان را برای ساختن و بهتر فعالیت کردن از دست می رود و این نگرانی رییس جمهور است.

او در پایان ضمن تبریک سال نو گفت: آرزو می کنم مردم همیشه شاد باشند و سال ۹۷ برایشان سالی باشد که شادی های زیادی در انتظارشان است. امیدوارم سال ۹۷ سال رونق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و بهبود شرایط سیاسی باشد.