راه سوم:  جلسه سالیانه مجمع مشورتی توسعه استان های کشور در مورخ ۹۷/۳/۷ با حضور آقای دکتر نوبخت ( ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس مجمع مشورتی توسعه استان های کشور ) تشکیل گردید. در این مراسم ۴ ساعته ضمن هم اندیشی اعضای مجمع در خصوص اقدامات قبلی و برنامه سال ۱۳۹۷ ، آقای دکتر نوبخت در پایان ضمن جمع بندی نکات مهم مطروحه به رهنمود های برنامه یکساله مجمع در امر توسعه استان های کشور و اهداف پیش رو پرداختند.

در اختتامیه احکام جدید به هفتاد نفر از اعضای هیئت رئیسه روسای مجمع کشوری، روسای مجامع استانها و اعضای مجمع مشورتی توسعه نمایندگان ادوار استانها با حضور آقای مهندس شجاع و سرکار خانم دکتر اربابی ( معاون محترمه سازمان برنامه و بودجه کشور ) اهداء گردید.

WhatsApp-Image-2018-05-30-at-3.22.30-PM2

WhatsApp-Image-2018-05-30-at-3.22.30-PM1