راه سوم: علی فاضلی گفت:

* تجمع های صنفی حق اصناف و بازار است و اصناف می توانند چنین تجمع هایی در قالب اتحادیه ها و با اخذ مجوزهای قانونی، در جهت تامین مطالبات صنفی خود برگزار کنند.

* آنچه بعداز ظهر یکشنبه و دیروز در بازار تهران اتفاق افتاده، متفاوت از این روند است

* عده ای خاص وارد بازار می شوند و در اصل به بازار حمله می کنند، می خواهند بازار را تحریک کنند تا بازار تعطیل شود.

* اینکه با لگد به درب مغازه ها حمله کنند و به بازاری ها به صورت تحکمی بگویند که باید مغازه را ببندید، نشان می دهد که این کار سازمان یافته است.

* حرکتی که دیروز در بازار ایجاد شده، فقط یک شعار اقتصادی دارد و آن مبنی بر این است که «دلار ۱۰ تومانی نمی خواهیم» و بقیه شعارها سیاسی است.

* من در موضعی نیستم که بگویم این ناآرامی ها از چه جریانی خط می گیرد

* سرچشمه این حرکت ها در خارج از بازار است. بازار مقاومت می کند اما وقتی به بازار حمله می شود تنها دفاع بازار این است که ساعتی کرکره را پایین بکشد تا آسیب نبیند | تسنیم