راه سوم: تحقق نظارت عمومی بهترین راه کاهش سفرهای غیرضرور نمایندگان است.

حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری نوشت: در وبسایت پارلمان کانادا تعداد سفرهای نمایندگان، مدت اقامت، هدف و هزینه سفر و حتی کد بلیط خریداری شده توسط نماینده قابل مشاهده است.