راه سوم: خبرهای موثق حکایت از آن دارد بخش عمده ای از فشار برای ایجاد تغییرات در تیم اقتصادی کابینه از سوی حزب کارگزاران وارد می شود

این حرب در پی فشار جبران تلاش ناکام خود در ابتدای تشکیل کابینه است.

گفته می شود حزب کارگزاران همچنان به دنبال معرفی رضا ویسه به عنوان وزیر صنعت است

انتشار گمانه ها درباره وزیرانی که تغییر می کنند توسط رسانه های حزب کارگزاران مدیریت می شود.

شنیده شده است رییس جمهور به اکثریت افرادی که توسط کارگزاران مطرح شده اند، تمایلی ندارد/خبرانلاین