راه سوم: اسماعیل حاجی پور به عنوان نماینده شورا برای سفر به ۳ کشور اروپایی معرفی شد که این عضو شورا از حضور در این سفر امتناع نمود.

شب گذشته در جلسه صحن شورا، نامه شهرداری مبنی بر معرفی یکی از اعضای شورا جهت بازدید از کارخانه های تجهیز کننده کامیون های آتش نشانی در کشورهای اروپایی به منظور خرید تجهیزات آتش نشانی قرائت شد.

در همین زمینه اسماعیل حاجی پور به عنوان نماینده شورا برای سفر به ۳ کشور اروپایی معرفی شد که این عضو شورا از حضور در این سفر امتناع نمود.

اسماعیل حاجی پور در این زمینه گفت: بررسی خرید لوازم آتش نشانی یک کار تخصصی است و لازم است مدیران شهرداری مرتبط با این سازمان در این سفر حضور یابند.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر رشت افزود: قرار است به ۳ کشور ایتالیا، کرواسی و آلمان سفر شود و از چند کارخانه تولید کننده خودروهای آتش نشانی و لوازم جانبی در کشورهای یاد شده بازدید و برای خرید تجهیزات آتش نشانی تصمیم گیری شود.

حاجی پور ابراز کرد: چنین امر خطیری نیازمند تخصص کافی است. بنابراین پیشنهاد می شود به جای یک نماینده از سوی شورای شهر، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و یکی از مدیران ایستگاه های آتش نشانی در این سفر باشند تا ضمن بررسی فنی خودروها، شرایط این خرید را نیز به لحاظ فنی بررسی نمایند.

وی تاکید کرد: مدیران شهرداری در جایگاه های مدیریتی که هستند باید به کشورهای اروپایی سفر کنند و تجربیات دیگر کشورها را فراگرفته و برای اداره رشت بکار گیرند.