راه سوم: فرمانده پلیس تهران بزرگ اعلام کرد:

 بازرسی از ۳۵ شرکت واردکننده گوشی تلفن همراه و بررسی اسناد اثبات شده گمرکی آنها نشان می دهد این شرکت ها تخلف کرده اند و پس از دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، حداقل ۳۰۰ هزار گوشی را با قیمت ارز آزاد فروخته اند.

 صاحبان این شرکت های متخلف درحال سندسازی هستند تا از خود را اتهام ها مبرا کنند اما پلیس اسناد محکمی از تخلفات آنها در اختیار دارد.

 اسناد تخلف این افراد موجود و متخلفان به مراجع قضایی تحویل شده اند | ایرنا