این سرزمین یک مرد روز سخت می خواهد

یک خاطر  آسوده اما تخت می خواهد

ای ناخدای نازنین، تنهایمان مگذار

این کَشتی طوفان زده، نوبخت می خواهد

دختر کوچکتان

مریم حیدرزاده

۵ مرداد ۱۳۹۷