راه سوم: گزارش تصویری دیدار دکتر محمدباقرنوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با خبرنگاران در روز خبرنگار

تهران. چهارشنبه ١٧ مرداد ١٣٩٧