راه سوم: سال آينده با توجه به شرايط داخلي و بين المللي و انتظارات مردم سال استثنايي است و بودجه سال آينده ويژه خواهد بود.

ما قطعا بيش از گذشته نيازمند ثبات در كشورمان هستيم و تكانه‌هاي سياسي و بين المللي اثر خود را در منابع و مصارف و بودجه سال آينده خواهد داشت.

ما بي ارتباط با دنيا نيستيم و براي فروش نفتمان بايد با كشورهاي ديگر در ارتباط باشيم و همچنين نيازهاي قابل توجهي براي كشور ما از خارج وارد مي‌شود.

كشور ما ۵۰ ميليارد دلار صادرات نفتي و حدود ۵۰ ميليارد دلار صادرات غير نفتي دارد؛ همچنين حدود ۴۵ ميليارد دلار واردات داريم و در مجموع حدود ۲۰۰ ميليارد دلار براي صادرات و واردات گره خورده با جهان هستيم به همين دليل نمي‌توانيم ايزوله و بدون ارتباط با جهان باشيم