حزب کارگزاران به دنبال تصاحب پست‌های اقتصادی دولت

حزب کارگزاران به دنبال تصاحب پست‌های اقتصادی دولت

راه سوم: خبرهای موثق حکایت از آن دارد بخش عمده ای از فشار برای ایجاد تغییرات در تیم اقتصادی کابینه از سوی حزب کارگزاران وارد می شود این حرب در پی فشار جبران تلاش ناکام خود در ابتدای تشکیل کابینه است. گفته می شود حزب...

ادامه مطلب ...