اصلاح طلبی تبدیل به یک الیگارشی تنومند گردیده است

اصلاح طلبی تبدیل به یک الیگارشی تنومند گردیده است

راه سوم: متن زیر یادداشتی از سید جواد میری عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی به مناسبت دوم خرداد است که در ادامه می خوانید؛ بسیاری درباره اهمیت دوم خرداد در تاریخ جمهوری اسلامی نوشته اند و سخن ها...

ادامه مطلب ...